પાકની ઉત્પાદકતામાં વધારો. ગુણવત્તા, શુદ્ધતા તથા વિશ્વસનીયતા. બીજ વિતરણ, ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લીમીટેડ