પાકની ઉત્પાદકતામાં વધારો. ગુણવત્તા, શુદ્ધતા તથા વિશ્વસનીયતા. બીજ પ્રમાણન એજન્સી દ્વારા પ્રમાણિત બીજ. બીજ વિતરણ, ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લીમીટેડ