������������������

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી આર. આર. ભોજાની બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૧
2 શ્રી એચ. એલ. બારડ (ઇ) શાખા અધિકારી - વ -બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૩૫
3 શ્રી વી.એસ. પુરબીયા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૭૪૮૦૫
4 મોનીકાબેન મકવાણા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૭૪૨૯૧
5 શ્રી રિતેશ વી. ચોધરી યુ.ડી.સી ૯૦૯૯૯૭૬૪૮૯