પાલનપુર

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી એચ. આર. મીના બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૯
2 શ્રી બી. ડી. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૬૦
3 પ્રજાપતિ દશરથકુમાર વી. બીજ અધિકારી ૯૪ર૯૮૯૮૭૧ર