������������������������������������

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી એસ.બી. ગોહિલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૭૬૮૬૯
2 શ્રી એસ.એ. ઝાલા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૬૯