��������������� ���������������

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 ડો. બી.એસ. પ્રજાપતી ગોદામ મેનેજર ૯૦૯૯૯૧૬૨૦૯
2 શ્રી બી.એન.શાહ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૬
3 શ્રી કે.જે. ચોહાન બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૭૬૯૩૮