બરોડા

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી બી. ડી. પટેલ શાખા મેનેજર ૯૦૯૯૯૧૬૨૭૨
2 શ્રી પી. વી. પટેલ સીનીયર બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૭૩
3 શ્રી એ. એલ. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૭૪
4 શ્રી સી. બી. પરમાર બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૭૫
5 શ્રી આર. જે. દેસાઈ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૭૭