ભુજ

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી એમ. આર. વીરાણી શાખા મેનેજર ૯૦૯૯૯૧૬૨૬૧
2 શ્રી વી. પી. જાવિયા સીનીયર બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૬૨
3 શ્રી એ. આર. લાડ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૬૩
4 ડાભી વિજેન્‍દ્રસિંહ ડી. બીજ અધિકારી ૯૩૭૬૮૪પ૮૯૯