ગાંધીનગર

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી ભરત મોદી વહીવટ નિયામક ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૨
2 શ્રી કે. એમ. રાવલ કંપની સચીવ ૯૦૯૯૯૧૬૩૦૧
3 શ્રી એસ. ન.દેવરા મેનેજર (નાણા) ૯૦૯૯૯૧૬૩૦૨
4 શ્રી હરેશ લાલ્વવાનિ મેનેજર (મર્કેટીગ) ૯૦૯૯૯૧૬૨૩૩
5 શ્રી બી. એસ. પ્રજાપતિ સીનીયર બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૦૯
6 શ્રી ડી. બી. પટેલ સીનીયર બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૦
7 શ્રી સી. વી. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૨
8 શ્રી આર. એચ. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૩
9 શ્રી જે. ડી. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૭
10 શ્રી બી. એન. શાહ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૬
11 શ્રી એસ. પી. વઘાશિયા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૯૨