������������������������

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી પી.એસ.રબારી વહીવટ નિયામક ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૫
2 શ્રી કે. એમ. રાવલ કંપની સચીવ ૯૦૯૯૯૧૬૩૦૧
3 શ્રી એસ. એન.દેવરા મેનેજર (નાણા) ૯૦૯૯૯૧૬૩૦૨
4 ડો. પી. આર. સોડવડીયા મેનેજર (માર્કેટીગ) ૯૦૯૯૯૧૬૨૩૩
5 શ્રી ડી. બી. પટેલ પ્રો.સ્પેશ્યાલીસ્ટ ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૦
6 શ્રી જે. ડી. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૭
7 શ્રી કે.એચ.પટેલ મેનેજર(પ્રોડકશન) ૯૦૯૯૯૧૬૨૦૫
8 કુમારી આર. એમ. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૯
9 શ્રી વી. ડી. ડાભી બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૩
10 શ્રી જી.પી. ચોહાન બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૯૨
11 શ્રી ટી. વી. ભવાની બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૮૮
12 શ્રી પી. વી. ત્રીવેદી અંગત સચિવ ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૭
13 શ્રી એ.આર. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૮૯
14 શ્રી ડી.એસ પટેલ યુ.ડી.સી ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૪
15 શ્રી વી.કે.વરચંદ યુ.ડી.સી ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૫
16 શ્રી આર. પી. રાજપુત સી.બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૬૫
17 શ્રી જે.જી. ચોધરી બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૩૦
18 શ્રી કે.જી. વાઘેલા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૩૭
19 શ્રીમતી બી.એ. જોશી યુ.ડી.સી ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૬
20 શ્રી એ.જે. મેઘા આસિસ્ટંટ ૯૦૯૯૯૭૪૨૨૯
21 શ્રી દીનેશ બી. ગેલોત યુ.ડી.સી ૯૦૯૯૯૧૬૨૧૩
22 શ્રી પી.જી.મકવાણા મ.મેનેજર - વહીવટ અને હીસાબ ૯૦૯૯૯૧૬૨૯૯
23 શ્રી વી. કે. ધોળુ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૦૬
24 ડો.બી.એસ.પ્રજાપતી મ.મેનેજર - વેચાણ ૯૦૯૯૯૧૬૨૦૯
25 શ્રી એસ.પી.પરમાર યુ.ડી.સી ૯૦૯૯૯૧૬૨૯૮