���������������

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી આર. આર. માલીવાડ (ઇ) શાખા મેનેજર -વ- બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૫
2 શ્રી એમ. એમ. બામણીયા કચેરી અધીક્ષક ૯૦૯૯૯૧૬૨૮૨
3 શ્રી એસ.વી.દેવળીયા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૭૬૩૬૦