હિમતનગર

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી જી. જી. પટેલ સીનીયર બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૨
2 શ્રી એચ. એ. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૩
3 શ્રી એન. કે. વાઘેલા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૪
4 શ્રી કે. એસ. ભગોરા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૫
5 શ્રી એસ. જી. ચૌહાણ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૬
6 શ્રી પી. વી. ભટ્ટ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૭