���������������������

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી એન.કે. વાઘેલા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૪
2 શ્રી વી.આર.ગરાસીયા બ્રાંચ મેનેજર ૯૦૯૯૯૧૬૨૭૫
3 શ્રીમતી જે.કે. પટેલ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૭૪૨૧૨
4 શ્રી સી.કે. પ્રજાપતી બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૭૪૭૮૦