જુનાગઢ

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી બી. એસ. જોશી બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૪૬
2 શ્રી સી. એચ. તવેથીયા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૪૭
3 શ્રી એસ. એમ. ગુંજારીયા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૪૮
4 શ્રી એસ. આર. વાલસુર બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૪૯
5 શ્રી એસ. કે. મહેતા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૫૦
6 પટેલ જયેન્‍દ્ર આર. બીજ અધિકારી ૯ર૭પ૦રર૬૦૪
7 જીવાણી જયપ્રકાર વી. બીજ અધિકારી ૯૮૯૮૮૬૯૮૪૬