������������������

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી એમ. એમ. બામરોટીયા શાખા મેનેજર ૯૦૯૯૯૧૬૨૪૭
2 કુ. ટી. બી. હડીયા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૪૮
3 શ્રી પી. કે. ઇચ્છુડા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૮૪
4 શ્રી જે. બી. રામ બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૬૬
5 શ્રીમતી એ.ડી.વાજા બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૭૦
6 શ્રી એ.કે. બાલવાણી બીજ અધિકારી ૯૦૯૯૯૧૬૨૬૮